Garagen-Sektionaltor in weiß
Industrie-Sektionaltore
Garagen-Sektionaltor in stahlblau
Garagen-Sektionaltor mit ansichtsgleicher Nebentür und Fenster in taubenblau
Garagen-Sektionaltor in graualuminium
Garagen-Sektionaltor in satin grey
Všeobecné podmínky
pro internetové stránky www.novoferm.cz

 

Poslední aktualizace 05.2017

 

Tyto webové stránky byly pro k Vaší dispozici vytvořeny společností NOVOFERM GmbH, Schüttensteiner Strasse 26, 46419 Isselburg (dále jen „NOVOFERM“). Váš přístup k těmto webovým stránkám a jejich použití podléhají následujícím Všeobecným podmínkám používání. Používáním našich webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami používání. Nesouhlasíte-li se Všeobecnými podmínkami používání, nesmíte na tyto webové stránky přistupovat a používat obsah a služby, které jsou k dispozici našemu zástupci na webu.

 

 

 

Oddíl 1 Změna podmínek používání

 

Obchodní podmínky společnosti NOVOFERM se mohou kdykoli změnit, proto byste měli pravidelně kontrolovat podmínky a pravidla. Budete-li pokračovat v používání stránek po zveřejnění změn, akceptujete používání modifikovaných podmínek.

 

 

 

Oddíl 2 Právo na užívání

 

a) Obecné zásady

 

Veškeré informace, dokumenty a ilustrace publikované na našich webových stránkách jsou majetkem společnosti NOVOFERM nebo jsou majetkem zástupců, inzerují s těmito stránkami nebo jsou pokryty našimi výlučnými a výhradními právy k užívání. Jejich použití ke komerčním účelům je zakázáno.

 

b) Dokumenty k dispozici ke stažení

 

V rozsahu, ve kterém jsme pro vás poskytli brožury, technické dokumenty, podmínky použití a podnikání apod. ke stáhnutí, je jejich použití v rozsahu zamyšleného účelu použití povoleno a je výslovně povoleno za předpokladu, že neměníte ilustrace a texty nebo jiné datové materiálů bez předchozího souhlasu.

 

c) Privátní a školní účely

 

Obdržíte nevýhradní právo užívání pro soukromé a školní účely za předpokladu, že přijmete povinnost vystavovat výpisy o autorských právech na všech kopiích a že užívání obsahu je výlučně pro osobní nebo vzdělávací účely. Výše uvedené použijí je přípustné, dokud se informace, dokumenty a ilustrace nezmění a ilustrace se použijí výhradně v kombinaci s příslušným textem.

 

d) Žádný nárok na použití

 

Nemáte právní nárok na používání webových stránek a jejich obsahu. Společnost NOVOFERM si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat webové stránky nebo omezit či odmítnout přístup na stránky, a to v plném rozsahu nebo částečném rozsahu.

 

 

 

Oddíl 3 Práva k ochranným známkám a autorská práva

 

Všechny značky uvedené na webových stránkách jsou majetkem společnosti NOVOFERM nebo jsou předmětem práv třetích stran. Používání těchto značek bez předchozího souhlasu držitele práv je zakázáno.

 

Texty, ilustrace, videa a fotografie publikované na webových stránkách podléhají právům příslušného původce a výlučnému právu užívání společnosti NOVOFERM. Jakékoli použití nad rámec výše uvedeného povolení je zakázáno a může představovat porušení autorského zákona.

 

 

 

Oddíl 4 Patenty a další práva průmyslového vlastnictví

 

Produkty, jak jsou znázorněny a popsány, mohou být předmětem ochrany podle patentového práva nebo jiných práv průmyslového vlastnictví (Užitné vzory a registrované vzory), které vlastní společnost NOVOFERM nebo třetí strany. Ilustrace, popis nebo udělení výše uvedených práv na užívání nepředstavuje licenci k užívání zobrazeného nebo popsaného duševního vlastnictví.

 

 

 

Oddíl 5 Ochrana dat

 

Pokud a kdy je shromažďování a uchovávání údajů nezbytné pro služby poskytované na internetových stránkách a jejich použití, zpracovávají se údaje v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů a ustanoveními zákona o ochraně údajů TMG (German Telemedia Act) a naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Oddíl 6 Registrace

 

Pro použití specifických funkcí na této webové stránce je pravděpodobně vyžadována registrace. Registrace je bezplatná. Musíte si zvolit jedinečné uživatelské jméno nebo pseudonym a jedinečné heslo a poskytnout svou aktuální e-mailovou adresu. Pokud potvrzení o registraci nelze odeslat na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli, nebudete moci používat příslušné služby. Společnost NOVOFERM si vyhrazuje právo zakázat registraci použitím obscénních nebo zakázaných pseudonymů a vymazat jakoukoli registraci, která byla vytvořena s takovými pseudonymy.

 

 

 

Oddíl 7 Ochrana hesla

 

Jste zodpovědní za zabezpečení důvěrnosti vašeho hesla, zejména za činnosti prováděné pomocí vašeho hesla, pokud a kdy mohou být přičítány zaviněnému chování z vaší strany. Jakmile se dozvíte o jakýchkoliv okolnostech, které vedou k podezření, že třetí strany využívají vaši registraci nebo neoprávněné třetí strany získali informace o vašem hesle, jste povinni změnit přihlašovací údaje vaší registrace a okamžitě nás informovat o těchto skutečnostech.

 

 

 

Oddíl 8 Webové stránky třetích stran

 

Webové stránky NOVOFERM také obsahují odkazy nebo reference na webové stránky třetích stran. Společnost NOVOFERM nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození či zranění vyplývající z používání takového obsahu. Vytvoření spojení na odkazované webové stránky je na vlastní nebezpeční uživatele. Společnost NOVOFERM nezodpovídá za ochranu dat, obsah, odkazy, změny nebo aktualizace webových stránek třetích stran.

 

 

 

Oddíl 9 Podmínky pro nahrávání a publikování

 

Pokud uživatelé dostanou příležitost zveřejnit uživatelský obsah na webových stránkách NOVOFERM, je vyžadováno předem přijmout naše podmínky pro nahrávání a publikování. Společnost NOVOFERM si vyhrazuje právo smazat jakýkoli obsah v rozporu s uvedenými podmínkami.

 

 

 

Jakékoli zneužití funkcí nahrávání je zakázáno. Uživatel je zodpovědný za veškeré škody nebo ztráty vyplývající z porušení zákazů. Uživatel odškodní společnost NOVOFERM a bude ji chránit od újmy vůči veškerým nárokům uplatněným jinými uživateli nebo jinými třetími stranami z důvodu porušení jejich práv. Uživatel je v takových případech povinen uhradit veškeré náklady vynaložené na právní obranu. Výše uvedená ustanovení neplatí, pokud uživatel není odpovědný za porušení práv.

 

 

 

Oddíl 10 Omezení odpovědnosti

 

(1) Veškerý obsah webu NOVOFERM byl poskytnut pro informační a reklamní účely. Není-li stanoveno zákonem, reklamní prohlášení a popisy produktů na této webové stránce nemají přímý vliv na smluvní vztahy uzavřené mezi uživatelem a společností NOVOFERM nebo jejím zástupcem. Zejména reklamní prohlášení a popisy výrobků nepředstavují zaručené charakteristiky v právním smyslu.

 

 

 

(2) Společně s našimi zástupci usilujeme o to, aby obsah, který je zobrazen na webových stránkách, byl zveřejněn a aktualizován přesně, zcela a v souladu se všemi zákonnými předpisy. Nicméně nemůžeme vyloučit, že obsah webových stránek bude v průběhu času zastaralý.

 

 

 

(3) Vylučujeme veškeré odpovědnosti nebo záruky týkající se obsahu těchto webových stránek s ohledem na přesnost, úplnost a aktuálnost. Pro závazné prohlášení kontaktujte našeho zástupce, který je uveden v popisu.

 

 

 

(4) Dostupnost zde uvedených výrobků není vždy zaručena. NOVOFERM si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale odstranit výrobky z produktových řad nebo je nahradit jinými produkty.

 

 

 

(5) Společnost NOVOFERM za žádných okolností neodpovídá za výdaje, náklady, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku přístupu nebo použití těchto webových stránek či v neschopnosti použití nebo přístupu na webové stránky.

 

 

 

(6) Výše uvedené omezení nebo vyloučení odpovědnosti se nevztahují na odpovědnost společnosti NOVOFERM, a to zejména v případě odpovědnosti za výrobek podle zákona o odpovědnosti za výrobek, za závazek z důvodu úmyslného záměru a hrubé nedbalosti nebo za případy zranění na životě, těle nebo zdraví.

 

 

 

Oddíl 11 Zpracování dat z poptávek koncových uživatelů

 

Kontaktní formuláře, adresy nebo e-mailové adresy také dávají koncovým uživatelům příležitost kontaktovat společnost Novoferm GmbH a její zástupce. Použití těchto služeb nebo vytvoření kontaktu nevede ke smlouvě se společností NOVOFERM GmbH. Konečný uživatel má příležitost kontaktovat zástupce odpovědného pro jeho okolí a vyžádat si další informace o produktu, nebo také konkrétní odhady nákladů nebo nabídky prostřednictvím místního prodejního partnera NOVOFERM pro jeho okolí.

 

 

 

NOVOFERM je oprávněn předávat údaje o uživateli v rámci svého konkrétního souhlasu odpovědnému obchodnímu partnerovi společnosti NOVOFERM v Německu a v zahraničí. Další informace viz. Oddíl ochrany údajů 1 a 2.

 

 

 

Dotazy koncových uživatelů prostřednictvím kontaktních formulářů nebo zveřejněným e-mailových adres zástupců jsou zpracovávány jménem zástupce v souladu s německými zákony a ochranou údajů.

 

 

 

Oddíl 12 Volba práva a jurisdikce, mezinárodní uživatelé

 

Obsah našeho zástupce a produkty této webové stránky jsou určeny pro uživatele, kteří mluví česky.Verze prohlášení o ochraně osobních údajů a těchto podmínek používání v němčině naleznete na adrese www.novoferm.de
Smluvní podmínky použití jsou založeny na německém právu.Místo konání je sídlo společnosti Novoferm GmbH v Německu, 46419 Isselburg (Bocholt Judicial Circuit).